Vores grundlag

Vi arbejder for at være en dynamisk ramme for et kortvarigt psykosocialt rehabiliteringsforløb, som har flg. målsætning:

Overordnede mål:

At den enkelte arbejder med selvværd og indsigt i egen situation.

At den enkelte udvikler ansvarsfølelse og handlekraft i forhold til egen tilværelse.

Delmål:

I. At den enkelte gennem en psyko-social rehabiliteringsproces:

• arbejder med at sætte sig mål og støttes i processen hen imod målet

• arbejder med at tage ejerskab for egen udviklingsproces på det personlige og relationelle plan

• afdækker og udnytter egne ressourcer (via fokus på styrker, handling og succesoplevelser i den nære dagligdag)

• opnår praktiske færdigheder og kompetencer til at strukturere egen hverdag

• opnår sociale kompetencer til at kunne fungere i relation til andre

II. At den enkelte oplever meningsfuldhed i at være en del af et fællesskab

III. At den enkelte arbejder med egen psykisk sårbarhed

• får indsigt i egen sårbarhed/stress -følsomhed
• udvikler mestringsfærdigheder i forhold til psykiske symptomer der begrænser

• tager ansvar for at leve med en psykisk sårbarhed

IV. At den enkelte er i afklaring/optræning i forhold til fremtidig beskæftigelse eller uddannelse

V. At den enkelte arbejder bevidst med at danne/ fastholde socialt netværk

Vores vision

Haslekollegiet er et sted, hvor beboerne finder håb, indre styrke, selvansvarlighed og meningsfuldhed og ser realistiske muligheder, som kan fremme den personlige recovery-proces.
Haslekollegiet er et sted, hvor den enkelte beboer oplever meningsfuld samhørighed med andre.

På Haslekollegiet er beboergruppen en aktiv medspiller i udviklingen og forandringen af hverdagslivet, strukturer og af den professionelle indsats.

Vores værdier

På Haslekollegiet arbejder vi ud fra et menneskesyn hvor alle er lige meget værd. Det har derfor stor betydning for os at møde den enkelte beboer i et ligeværdigt samarbejde og i en ligeværdig dialog. (personinvolvering)

Vi opfatter den enkelte beboer som enestående med retten til at bestemme over sit eget liv. Vores indsats handler derfor om at respektere og anerkende at beboeren træffer egne beslutninger og om at skabe forudsætninger for dette. (selvbestemmelse)

På Haslekollegiet ønsker vi at efterleve en værdi om at være orienteret mod det hele menneske, hvor vi møder den enkelte beboer som et menneske med sin livshistorie, sine forhåbninger og sine konkrete problemer og vanskeligheder. (personorientering)

På Haslekollegiet arbejder vi ud fra et menneskesyn hvor alle kan udvikle sig og hvor vi udvikler os gennem relation med andre mennesker. Det har derfor en stor værdi for os, at huset danner rammen omkring et socialt og praktisk forpligtende fællesskab og hverdagsliv. (potentiale for udvikling)