Pædagogstuderende

UDDANNELSESPLAN

for pædagogstuderende på Haslekollegiet

1. PRAKTIKPERIODE

Læringsmål

Vores forventninger til den studerende:

Vi forventer

at du

• møder med et udkast til en målformulering – et udkast, som vi kan tage udgangspunkt i, når vi sammen skal beskrive, hvad du gerne vil lære og hvad vi mener, du kan forvente at lære på Haslekollegiet i din 1. praktikperiode


• med åbenhed vil indgå i et på forhånd etableret og velfungerende kollegialt samarbejde omkring en daglig pædagogisk praksis


• forholder dig undrende/kritisk til Haslekollegiets faglige/pædagogiske praksis og at du er villig til at dele og diskutere din undren/kritik med os


• skriver observationer, overvejelser og refleksioner i din dagbog, i dit praktikdokument eller på din blog – og at disse bliver nogle af omdrejningspunkterne i de ugentlige vejledningssamtaler

• er villig til at arbejde med refleksion og at gå i dialog omkring Haslekollegiets pædagogiske praksis


• vil indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer


• er velinformeret omkring krav og metodevalg, hvis du skal lave en skriftlig opgave


• er villig til at vise dig ”som du er” - og dele din personlige indsigt om egne forudsætninger og sociale færdigheder


• er åben for udveksling af tanker og idéer i vejledningssamtalerne


• er åben for, at vi sammen forholder os etisk og kritisk reflekterende til vores egen praksis


Haslekollegiet som arbejdsplads

Ét botilbud i socialpsykiatrien


Læringsmål:

at du

• ved at indgå i vores daglige pædagogiske praksis, bliver fortrolig med Haslekollegiet som ét praksisfelt inden for socialpsykiatrien

• får kendskab til hvilke psykiske vanskeligheder de unge, som bor på Haslekollegiet, kan have

• får viden om, hvordan unge med psykiske vanskeligheder lever deres hverdagsliv, hvilke vanskeligheder kan de have og

hvordan arbejder de med deres vanskeligheder


• får kendskab til hvordan vi samarbejder med de unge – altså kendskab til vores pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder og tilgange


• får mulighed for at fundere over og diskutere pædagogisk praksis med udgangspunk i det faktum, at Haslekollegiet er en samfundsmæssig institution og et offentligt anliggende - hvad er opgaven

Pædagogisk teori og metode faget

Læringsmål:

at du


• får kendskab til begreber som Empowerment og Recovery


• deltager i det daglige samarbejde med den enkelte beboer og gruppen som helhed


• på lige fod med dine kollegaer dokumenterer dine iagttagelser og dit samarbejde med beboerne


• i samarbejde med praktikvejleder og beboer får mulighed for at tilrette et afgrænset aktivitetsforløb med en eller flere beboere og efterfølgende evaluere forløbet

• får mulighed for at formulere og udføre handlingsforslag til konkrete problemstillinger

• får øje på dilemmaer i relationer – får øje begreber som magt og etik i relationer

får vejledning i at bearbejde og reflektere over arbejds- og læreprocesser og resultater – hvordan ser vi, at vi har gjort det godt nok?

• Få viden om sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling

• får mulighed for – sammen med erfarne pædagoger – at reflektere over fagets værdier og meningen, værdier og meningen med det hele

• vejledning til relevant teori om psykiatri, socialpsykiatrien og tilgange og metoder..

• får mulighed for at omsætte teori til praksis – omsætte praksis til teori

• får mulighed for – ved beboersamtykke – at deltage i én eller flere ugesamtaler

• får kendskab til hvilke samarbejdspartnere Haslekollegiet har .

• deltager i personalemøder, teammøder, supervision og kollegial respons

• får anvisninger til relevant litteratur

Din professionelle udvikling

Dig selv

Læringsmål:

at du


• reflektere over hvilke værdier, etik, menneskesyn er skal være til stede for at du kan gennemføre dine opgaver og nå de faglige mål - socialt arbejde er defineret ved hjælp af værdier


• gennem det tætte samarbejde med kollegaer – samt gennem det daglige samarbejde med de unge - vil du kunne få kendskab til dine egne evner for at kunne skabe kontakt til og være i kontakt med nye mennesker


• får erfaringer med at mærke dine synspunkter omkring dine egne ressourcer, begrænsninger og sårbarheder ….....

• demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder


• gennem fastlagte ugentlige samtaler med vejleder og løbende dialog med kollegaer kan vi sammen gøre os overvejelser omkring den pædagogiske opgave du i fremtiden kan kaste dig ud i


• efter endt praktik kan fundere over hvilken pædagog du i fremtiden ønsker at være – hvad vil du vægte og hvad vil du gerne vide mere om!!!!!


• får bearbejdet dine personlige oplevelser i din pædagogiske praksis

udarbejdet d. 10.10.2010 af socialpædagog Bente Holt Knudsen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakt mig på Haslekollegiet