Den professionelle indsats

  • En recoveryorienteret psykosocial rehabiliteringsindsats

Vi arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang som skal understøtte og genopbygge de værdier og faktorer, der er essentielle i den enkeltes recoveryproces.

Via vores rehabiliteringsindsats arbejder vi for at skabe grundlag for en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem beboeren og os, beboerens pårørende samt andre samarbejdspartnere.


Empowerment

Som en del af beboernes recoveryproces støtter og udfordrer vi den enkelte til at tage ansvar for eget liv og til at deltage i fællesskaber. Dette gør vi som professionelle med afsæt i en empowerment- orienteret tilgang.

Vores opgave som professionelle er aktivt og bevidst at arbejde imod klientisering. Vi er bevidste om, at vi har ansvar for at anvende vores professionelle magt, så den fremmer og ikke hæmmer beboernes selvstændighed og tro på sig selv.


Partnerskab

På Haslekollegiet arbejder vi udfra et ønske om at indgå i et partnerskab med den enkelte. Det betyder for vores indsats som professionelle at:

  • Vi stiller vores viden og ekspertise til rådighed og har respekt for at beboeren er eksperten i eget liv.
  • Vi er lydhøre og respektfulde over for beboerens ønsker og drømme.
  • Vi respekterer uenighed og er fortsat fagligt forpligtet på at samarbejdet fortsætter.
  • Vi støtter beboeren til at udvikle egne brugbare løsninger og handlestrategier.