Undervisning / Uddannelse

Haslekollegiet har et overordnet mål om at støtte de unge i at afklare og forfølge deres beskæftigelses- eller uddannelsesønsker.

De unge tegner sig for et bredt billede af mange uddannelsesønsker på lige fod med andre unge.


Nogle af de unge er i gang med et uddannelses-/ undervisningsforløb ved indflytningen. En del bruger tiden under opholdet på at afklare og paratgøre sig til et forløb, både fagligt og psykisk og atter andre starter på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Den unge støttes i at afsøge undervisnings- og uddannelsesmulighederne i Aarhus. Det kan f.eks. være fag på VUC, aftenskole eller at følge et særligt tilrettelagt undervisningstilbud for voksne med psykiske vanskeligheder.

Der er ofte et særligt behov for støtte i forhold til:

• Opbygning af et struktureret hverdagsliv omkring det at følge en uddannelse, studie, kursusforløb eller lignende.
• At finde strategier til at kunne tackle nogle af de sociale, faglige eller andre problemstillinger som kan opstå i forbindelse med psykisk sårbarhed.
• At få adgang til og benytte sig af de særlige støtteforanstaltninger som er på de enkelte uddannelsessteder (f.eks. mentorordninger og studievejledere).